Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Ockels Geoprodukten, gevestigd en kantoorhoudende te Enschede gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede onder nummer 52774902.

1. ALGEMEEN.
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de
onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onder-
neming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgename(n).
1.3 De eventueel door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

2. AANBIEDINGEN.
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven
deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen
zonder onze schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.
Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 dagen aan de wederpartij
ter kennis gebracht.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder
rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST.
3.1 Behoudens het hierna opgestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een
opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de
bevestiging bepalend is.
3.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij
daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons
schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt
de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 werk-
dagen.
3.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij –
uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst.
3.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de
wederpartij de zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal
worden.
3.7 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de
aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen
in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte
prijsopgaven.
3.8 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor
de correcte uitvoering van de overeenkomst.

4. AFROEPORDERS.
4.1 Onder een “afroeporder” wordt verstaan: een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld
van een afroep van de wederpartij.
4.2 De wederpartij is gehouden de overeengekomen hoeveelheid goederen binnen de overeengekomen
termijn af te roepen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 6 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst. Bij gebreke van tijdige afroep zijn wij, na sommatie, gerechtigd de goederen te leveren en
te factureren, danwel te verkopen conform punt 7.7, Levering.
4.3 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is de wederpartij gehouden tenminste 15 dagen voor de
gewenste leveringsdatum de order af te roepen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de order op een redelijke
termijn voor de gewenste leveringsdatum te leveren.

5. PRIJZEN.
5.1 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen
– gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
– gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk opdrachtdatum geldende hoogte van inkoop-
prijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten,
– exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
– vermeld in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
5.2 Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dien-
overeenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande
wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de
orderbevestiging door ons moeten worden vermeld. Indien een dergelijke stijging binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst geschiedt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen redelijke
termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door ons, in verband met de
overeenkomst, gemaakte directe kosten.

6. ANNULERING.
Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 20 %
van de orderprijs (inclusief B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op
volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

7. LEVERING.
7.1 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij. Franco levering
geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur
of anderszins wordt aangegeven.
7.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor vervoer naar of ten behoeve van de
wederpartij gereed staat.
7.3 De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele gebreken
en/of zichtbare beschadigingen te inspecteren, dan wel deze inspectie uit te voeren na mededeling onzer-
zijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan, bij gebreke waarvan de wederpartij zich er dan
niet meer op kan beroepen dat het geleverde en/of de verpakking gebreken vertoont die de wederpartij
redelijkerwijs tijdens de inspectie had kunnen ontdekken.
7.4 Eventuele gebreken en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke de wederpartij
tijdens de inspectie ontdekt, bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de
factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt
hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in
behandeling genomen.
7.5 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
7.6 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-
gekomen. De levertijd gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt. Zie het bepaalde
onder artikel 3 van deze voorwaarden. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige
vergoeding. De wederpartij heeft recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding. De wederpartij
is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
7.7 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te
zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Bovendien zijn wij gerechtigd tot verkoop van
de goederen, nadat wij de wederpartij per aangetekende brief of deurwaarders- exploit tot afname en
betaling binnen 48 uur hebben gesommeerd, zulks op kosten en voor rekening van de wederpartij en
zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortkomende schade van de wederpartij.

8. TRANSPORT/RISICO.
8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, wordt, indien geen nadere aanwijzing door de
wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeen-
gekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld en/of nalatigheid van de
vervoerder.
8.2 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport of de verzending, worden slechts
uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
8.3 Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op
de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend
worden na retourzending in onbeschadigde staat.

9. OVERMACHT.
9.1 Onder “overmacht” wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstan-
digheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden
verlangd.
9.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van
de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer
voordoet.
9.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over
de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
9.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeen-
komst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
9.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis
te stellen.

10. AANSPRAKELIJKHEID.
10.1 Onze aansprakelijkheid voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken aan
en/of in de door ons geleverde goederen en/of diensten, op grond waarvan gesteld kan worden dat er
sprake is van een toerekenbare tekortkoming onzerzijds, is beperkt tot het bedrag van de door ons
ontvangen beloning c.q. het bedrag dat met de order van de gebrekkige zaken is gemoeid.
10.2 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het verkeerd
gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het
heeft aangeschaft.
10.3 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij door
de tegenpartij gevrijwaard van alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling
van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricage-
fouten, danwel door enigerlei andere oorzaak, tenzij er onzerzijds sprake is van opzet of grove schuld.
10.4 Iedere vordering tegen ons vervalt door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van een
vordering, tenzij terzake voordien een rechtsvordering tegen ons aanhangig is gemaakt.

11. RECLAMES.
11.1 Eventuele klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst worden door ons slechts in behandeling
genomen indien zij ons rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie, schriftelijk
hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
11.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na de
factuurdatum.
11.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te
hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
11.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeen-
gekomen prestatie te leveren.
11.5 Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van
de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
11.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming,
onder door ons te bepalen voorwaarden.

12. GARANTIE.
Onze garantie op de kwaliteit van de geleverde zaken, beperkt zich tot die welke door de fabrikant aan ons
wordt verleend.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
13.1 Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze, krachtens overeenkomst, verrichtte
leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente
en kosten, door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van beta- ling, faillissement, opschorting
van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is,
zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname
laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons
op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
13.2 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden door-
verkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid
voor een vordering van derden. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet geheel betaalde goederen, is de
wederpartij gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden wordt vermeld.
13.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van deze voorwaarden bij de weder-
partij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. De
wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen op straffe van een
boete van € 500,– per dag dat zij hiermee in gebreke blijft.
13.4 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij
bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen, waarin de door ons
geleverde zaken zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken. Zolang één van onze vorderingen niet is
voldaan, verkrijgen wij tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige
derde geldend zou kunnen maken in verband met door ons geleverde zaken. De wederpartij is gehouden
ons op eerste verzoek alle relevante informatie en documen- tatie dienaangaande te verschaffen op straffe
van een boete van € 500,– per dag dat zij hiermee in gebreke is/blijft. De door wederpartij getekende
opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte, als
bedoeld in de Wet.

14. BETALING.
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling contant zonder korting of verrekening bij
(af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of
girorekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum. De op onze bank- en giro-afschriften aangegeven
valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
14.2 Alle door de wederpartij verrichtte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door
ons gemaakte invorderingskosten en ver volgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
14.3 Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van
betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichtingen niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel
overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
hebben wij, door het enkel plaatsgrijpen van één der bovengenoemde omstandigheden, het recht hetzij de
overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons
verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebreke- stelling nodig is, in zijn
geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
14.4 De wederpartij is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in
redelijke verhouding staat tot de inhoud van de klacht. Dit ontheft de wederpartij niet van zijn verplichting
tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

15. RENTE EN KOSTEN.
15.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij
van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 % per (gedeelte van een) maand
verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
15.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De
gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerech-
telijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buiten- gerechtelijke incassokosten
bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde
bedrag.

16. TOEPASSELIJK RECHT.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

17. GESCHILLEN.
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd,
voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard,
zullen worden beslecht door de rechtbank te Leeuwarden, tenzij de kantonrechter bevoegd is.